Vision

– การบริการที่ได้มาตรฐานสากล และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ตลอดจนการทำข้อตกลงในการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) – การบริหารองค์กรแบบเครือข่าย (Network Organization) โดยมุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม การประสานงาน การสร้างความเชื่อมโยง ความผสมผสาน รวมถึงการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการบริหาร การจัดทำตัวชี้วัดเพื่อกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและประเมินผลได้ ตลอดจนการสร้างภาพลักษณ์ของสำนักงาน (Brand) รับผิดชอบสังคมด้วยความห่วงใย (Corporate Social Responsibility) ดำเนินกิจกรรมและสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายสลาก คืนสู่ประชาชนและสังคมในรูปแบบต่างๆ เช่น ทุนการศึกษา เป็นต้น – พร้อมร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

พันธกิจ (Mission)

ผลิต จำหน่าย ออกรางวัล จ่ายรางวัล และสร้างสรรค์ธุรกิจรูปแบบใหม่อย่างต่อเนื่องระดับสากล เพื่อเสริมรายได้รัฐ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อช่วยเหลือสังคมอย่างยั่งยืน พัฒนาองค์กร บุคลากร เทคโนโลยีให้ทันสมัย บริหารจัดการ ระดับสากล ตามหลักธรรมาภิบาล

ค่านิยมหลัก (CORE VALUE)

“CLEAR” : ความดี ๕ ประการ “ทีมดี ใฝ่ดี สำนึกดี งานดี สัมพันธ์ดี” Collaboration : ความร่วมมือ ร่วมใจ (ทีมดี) หมายถึง ให้ความร่วมมือที่ดีกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร Learning and growth : การเรียนรู้และเติบโต (ใฝ่ดี) หมายถึง แสวงหาโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองและองค์กรให้มีความทันสมัย มีมาตรฐาน เชี่ยวชาญและก้าวหน้าอยู่เสมอ Ethics : คุณธรรมและจริยธรรม (สำนึกดี) หมายถึง มีความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม โปร่งใส ถูกต้องและตรวจสอบได้ Accountability : ความรับผิดชอบ (งานดี) หมายถึง มุ่งมั่น ทุ่มเท ในงานให้สำเร็จตามเป้าหมายและมีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม Relationship : สร้างสัมพันธภาพที่ดี (สัมพันธ์ดี) หมายถึง สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดี มีจิตใจบริการ กับลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นเลิศ “ช่วยราษฎร์ เสริมรัฐ ยืนหยัดยุติธรรม” ตราสัญลักษณ์

บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (GOOD GOVERNANCE & TRUST)

เป็นองค์กรที่ดำเนินงานด้วยความโปร่งใสมีความน่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับของประชาชนและสังคม